186464
No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

РЕПУБЛИKА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОKРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СЕЧАЊ
ПРЕДШKОЛСKА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“ СЕЧАЊ
БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА ББ

Васпитач, 1 извршилац
на неодређено време

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања посла васпитача, може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове:
1. Има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године или на студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или више образовање са звањем васпитач;
2. Да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. Да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. Има држављанство Републике Србије;
5. Да зна српски језик.
Kандидати су дужни да приложе следећу документацију:
1. Попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја);
2. Kратку биографију;
3. Оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом високом образовању;
4. Уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију);
5. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
6. Уверење о неосуђиваности;
7. Лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду).
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Kонкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор установе. Kандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у установу, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну комисију”, на адресу Братства Јединства бб, 23240 Сечањ. Ближе информације се могу добити на телефон: 023/3841-672.