195007
No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ПЛАН ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СА ДЕЦОМ УЗРАСТА
ОД 3-6,5 ГОДИНА

* План васпитно-образованог рада са децом узраста од 3 - 6,5 година се темељи на научним и стручним достигнућима . Функционално је повезан у целину васпитно-образованог система и део је система друштвене бриге о деци.

* Основе програма су основе за израду специјализованих програма и заснивају се на заједничким елементима развоја детета, остварености и слободи стваралачког васпитно-образованог процеса.Примена основа програма подразумева и побољшавање основних услова за рад, утврђивање педагошких стандарда у складу са могућностима друштва и родитеља.

* Правилним функционисањем предшколског васпитања и образовања обезбеђује се остваривање права детета у задовољавању потребе детета, породице и друштва.

* Дечија права и потребе су да се роде и живе у средини која ће унапређивати њихово физичко и ментално здравље, у којој треба да имају осећај да су прихваћени и вољени и у којој ће постојати услови за њихов правилан раст, развој и учење.

* Предшколско васпитање и образовање је наставак и допуна породичног васпитања којим се обезбеђује активно учествовање детета у заједници деце сличне себи и условима који су прилагођени њему, његовим могућностима, интересима и развојним потребама. Отворено је за родитеље, њихове утицаје, идеје, потребе и непосредно учешће.

* Код деце се развија способност за самостално учење, рад и креирање. Предшколска установа је први систем васпитно-образованог система и има важну улогу у припремању детета за школу и системаско образовање, које је сада и законска обавеза за узраст од 5,5-6,5 година.

* Компезаторском функцијом се ублажавају разлике међу децом настале у социјално и културно-економски неразвијеним срединама.

* Деци ометеној у развоју, предшколско васпитање и образовање, кроз одговарајуће корективне поступке у васпитању и образовању, пружа могућност испољавања и развијања стваралачких способности.Основе програма темеље се на хуманистичком стварању природе детета и његовом физичком и духовном развоју.

* Процес васпитања се темељи на: позитивној дечијој мотивацији, програмима васпитања и образовања , који уважавају узрасне и развојне могућности детета на еваулацији постигнућа.

* Основе програма полазе од поштовања дететове личности.Треба настојати да се детету пружи прилика да постане свесно својих способности, да се развија самостално, кроз социјалне и демократске односе са вршњацима и одраслима. Одређују се пре свега кроз прилагођавање садржаја дечијим могућностима, уклањању препрека у дечијим активностима, охрабривању и вођењу детета у његовим самоактивностима.

* По основама програма , предшколско васпитање и образовање је дефинисано као очување, подстицање и оплемењивање спонтаних стваралачких могућности и својства предшколског детета.Захтева се обезбеђивање услова за нормалан физички, интелектуални, социјални, емоционални и морални развој.

* Дете мора да има довољно времена и материјала за игру и да нађе партнера за игру.Дечију игру треба оплеменити, значи , треба довести у везу са творевинама културе и пренети све оне медије које су на располагању одраслима.

* У остваривању Основе програма значајни део има систем игара: моторичке, музичке, ликовне, драмске, математичке, еколошке, и друге.Игра се развија и богати у флексибилној унутрашњој организацији предшколске установе, узимајући у обзир спонтане поводе и еластично користити групне, индивидуалне и некада фронталне облике.

* Основa програма је јединствена и целовита концепција која је разрађена у два модела ,,А“ И ,,Б“.

*У зависности од опредељења васпитача у погледу избора Модела програма рада

( модел ,,А“ или модел ,,Б“ ) ,планирају се основни задаци и садржаји васпитно – образованог рада са децом узраста од 3 - 5,5година.

*Васпитачи у нашој установи су јединствени у одабиру модела, а то је Модел програма рада ,,Б“.

*Планирање по моделу ,,Б остварује се по аспектима развоја:

  • Физичком,
  • Социо-емоционалном,
  • Когнитивном,
  • Развој комуникације и стваралаштва.

     *Постоје два нивоа планирања:

  • Етапни план-по етапама,
  • Годишњи план-који не мора увек исто трајати и
  • Недељни план који садржи следеће активности:

     -телесне, перцептивне, здравствено-хигијенске, друштвене,

     -активности за развој позитивне слике о себи, афективне активности,

     -еколошке, откривачке, радне,

       -логичко- математичке, саобраћајне,

       -говорне, ликовне, музичке и драмске.

   * То планирање се врши са циљем да дете учи   у   сваком   тренутку   и да   свака  

         животна ситуација има одређене животне   ефекте.Средина за учење обухвата све

         просторе вртића – радну собу, кухињу, гардеробу, итд . Простор се организује и

         реорганизује у складу са идејама које васпитач и деца желе да реализују. Затo   ће

         се настојати да средина у којој се деца крећу буде здрава са одабраним развојно-

         подстицајним , естеским, етичким, и логичким квалитетом. Простор мора   бити

         добро организован и оплемењен, а материјал прегледан и доступан деци.

  

   * Васпитно – образовани рад ће се одвијати кроз   самосталне   активности по

         избору деце, усмерене и кобиноване активности. Васпитач мора добро да

         изабере програмске садржаје у области физичког и здравственог васпитања,

         упознавања природне и друштвене средине, развоја говора, развијања почетних

         математичких појмова, ликовних и музичких активности. Одабрани садржаји

         оствариће се кроз радионице: глумачку, ликовну, музичку, еколошку...

* Евиденција рада и планирање, као и друга документација биће вођена у складу са

     обрасцима које   је прописало Министарство просвете РС. Основна педагошка документација  је Књига васпитно- образованог рада – књига рада васпитача, која је прилагођена програму васпитно – образованог рада. Сваки васпитач је у обавези да води педагошку документацију, која има функцију да помогне у организацији и реализацији васпитно – образованог процеса, да омогући увид у његов рад и истовремено даје слику рада целе предшколске установе.

* Осим васпитача, Књигу рада води и стручни сарадник-логопед, а Књигу рада и превентивне здравствене заштите воде медецинске сестре.