068474
No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА СЕЧАЊ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ПОЛЕТAРАЦ“ СЕЧАЊ

БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА ББ

Васпитач, 1 извршилац

на неодређено време

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања посла васпитача, може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове:

1. Има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године или на студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или више образовање са звањем васпитач;

2. Да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;

3. Да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

4. Има држављанство Републике Србије;

5. Да зна српски језик.

Kандидати су дужни да приложе следећу документацију:

1. Попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја);

2. Кратку биографију;

3. Оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом високом образовању;

4. Уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију);

5. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);

6. Уверење о неосуђиваности;

7. Лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду).

Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.Kонкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор установе.Kандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у установу, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну комисију”, на адресу Братства Јединства бб, 23240 Сечањ. Ближе информације се могу добити на телефон: 023/3841-672.

                                                               

upis dece sa textom 


Канцеларија за информационе технологије и електронску управу на националном Порталу еУправа пружа могућност свим градовима и општинама да својим грађанима омогуће подношење електронских Пријава детета у Предшколску Установу електронским путем (услуга позната као "е-вртић").
Поштовани,
У ПУ"Полетарац"Сечањ, у периоду од 04.05.2022. до 31.05.2022.године биће омогућена електронска пријава за упис деце у ПУ "Полетарац" Сечањ за школску 2022/2023. годину. Родитељи/законски заступници деце са територије општине Сечањ на потпуно бесплатан начин електронским путем могу да пријаве децу за упис у предшколску установу.
Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколске установе. Родитељ више не мора да одлази на разне шалтере приликом пријаве детета у предшколску установу, већ пријаву може да обави електронски на Порталу еУправа (еВртић).
Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, а прилагање извода из матичне књиге рођених и уверење о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА СЕЧАЊ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ПОЛЕТAРАЦ“ СЕЧАЊ

БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА ББ

Медицинска сестра - васпитач, 1 извршилац

на неодређено време

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања посла медицинске сестре-васпитача, може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове:

1. Има средње образовање, медицинска школа – медицинска сестра – васпитач;

2. Да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;

3. Да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

4. Има држављанство Републике Србије;

5. Да зна српски језик.

Kандидати су дужни да приложе следећу документацију:

1. Попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја);

2. Кратку биографију;

3. Оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;

4. Уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију);

5. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);

6. Уверење о неосуђиваности;

7. Лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду).

Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.Kонкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор установе.Kандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у установу, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну комисију”, на адресу Братства Јединства бб, 23240 Сечањ. Ближе информације се могу добити на телефон: 023/3841-672.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА СЕЧАЊ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ПОЛЕТAРАЦ“ СЕЧАЊ

БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА ББ

Васпитач, 1 извршилац

на неодређено време

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања посла васпитача, може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове:

1. Има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године или на студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или више образовање са звањем васпитач;

2. Да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;

3. Да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

4. Има држављанство Републике Србије;

5. Да зна српски језик.

Kандидати су дужни да приложе следећу документацију:

1. Попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја);

2. Кратку биографију;

3. Оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом високом образовању;

4. Уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију);

5. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);

6. Уверење о неосуђиваности;

7. Лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду).

Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.Kонкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор установе.Kандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у установу, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну комисију”, на адресу Братства Јединства бб, 23240 Сечањ. Ближе информације се могу добити на телефон: 023/3841-672.

                                               

Секретар установе, 1 извршилац

на неодређено време

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања пословасекретара установе, може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове:

1. Има одговарајуће високо образовање из области правних наука у складу са чланом 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања или основне студије у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.септембра2005. године.

2. Да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;

3. Да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

4. Има држављанство Републике Србије;

5. Да зна српски језик.

Kандидати су дужни да приложе следећу документацију:

1. Попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја);

2. Кратку биографију;

3. Оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом високом образовању;

4. Уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију);

5. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);

6. Уверење о неосуђиваности;

7. Лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду).

Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.Kонкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор установе.Kандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у установу, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну комисију”, на адресу Братства Јединства бб, 23240 Сечањ. Ближе информације се могу добити на телефон: 023/3841-672.

               
             Новогодишња песма    

                                                   1639923707346

Срећна вам, децо, Нова година!


Са палачинкама,
са крофнама,
са туфнама,
са машнама,
са жутим ташнама

Са зекама,
бакама,
секама,
са декама.

Са трубама,
бубама,
са лептирима,
са шеширима.

Са оџачарима,
поштарима,
са свим добрим људима и стварима.

Живео, дечји народе славни!
Наживео се среће, слободе и мира! 
  
               Душко РадовићДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ, ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ

IMG 66ae5ea12bb0d34b0535c0c92367ed24 V  IMG 0e43b93bc46038e7d8cdf93b03e5c7d1 V  IMG 0755cedbb25a616d3049e46ddcc4180c V 

         Месна заједница Конак придружила се обележавању Дечје недеље дружећи се са малишанима
          и поклонивши им пригодне поклоне.