105415
No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

РЕПУБЛИKА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОKРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СЕЧАЊ
ПРЕДШKОЛСKА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“ СЕЧАЊ
БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА ББ

Васпитач, 1 извршилац
на неодређено време

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања посла васпитача, може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове:
1. Има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године или на студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или више образовање са звањем васпитач;
2. Да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. Да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. Има држављанство Републике Србије;
5. Да зна српски језик.
Kандидати су дужни да приложе следећу документацију:
1. Попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја);
2. Kратку биографију;
3. Оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом високом образовању;
4. Уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију);
5. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
6. Уверење о неосуђиваности;
7. Лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду).
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Kонкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор установе. Kандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у установу, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну комисију”, на адресу Братства Јединства бб, 23240 Сечањ. Ближе информације се могу добити на телефон: 023/3841-672.

Поштовани,

У Предшколској установи „ Полетарац“ Сечањ, у периоду од 05.05.2023. до 05.06.2023. биће омогућена електронска пријава за упис деце у ПУ „Полетрарац“Сечањ за школску 2023/24. годину. Родитељи/законски заступници деце са територије општине Сечањ на потпуно бесплатан начин електронским путем могу да пријаве децу за упис у предшколску установу.

Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколске установе. на порталу еУправа (еВртић). Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, а прилагање изводе из матичне књиге рођених није потребно, јер се аутоматски прибавља.

Родитељи који не желе да користе услуге еВртић и остали заступници деце могу децу уписати у седишту предшколске установе у Сечњу или код васпитача у вртићу у месту становања. Попуњену Молбу за упис са изводом из матичне књиге рођених родитељи могу предати на адреси Братства јединства бб, Сечањ, сваког радног дана у периоду од 08-13 часова у току целе школске године.

Упис деце ради похађања припремног предшколског програма(деца у години пред полазак у школу) обавезан језа децу рођену од 01.03.2017. до 28.02.2018. године.

У складу са дописом Министраства просвете бр: 610-00-00170/2023-27 од 06.03. 2023. године, дете које је већ уписано у предшколску установу, остварује право на квалитетно предшколско васпитање и образовање до поласка у школу и не уписује се сваке године по расписаном конкурсу за упис.

Напомињемо да се дете исписује из предшкоолске установе завршетком похађања припремног предшкослског програма и пријема у школу, на захтев родитеља или услед непоштовања правила оборавку детета у предшколској установи.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА СЕЧАЊ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ПОЛЕТAРАЦ“ СЕЧАЊ

БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА ББ

Референт за правне, кадровске и административне послове, 1 извршилац

на неодређено време

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања посла референт за правне, кадровске и административне послове, може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове:

1. Има средње образовање, IV степен стручне спреме;

2. Да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;

3. Да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

4. Има држављанство Републике Србије;

5. Да зна српски језик.

Kандидати су дужни да приложе следећу документацију:

1. Попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја);

2. Кратку биографију;

3. Оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;

4. Уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију);

5. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);

6. Уверење о неосуђиваности;

7. Лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду).

Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Kонкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор установе. Kандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у установу, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну комисију”, на адресу Братства Јединства бб, 23240 Сечањ. Ближе информације се могу добити на телефон: 023/3841-672.

                                                               

 

                          

На Међународном ликовном конкурсу ,,Мали битољски Монмартр 2022”, чији је организатор Дечији ликовни студио ,,Св. Ћирило и Методије” из Битоља, деца и васпитачи наше установе, узели су учешће. Дипломa је додељена нашим малишанима из вртића ПУ "Полетарац" Јаша Томић. Захвалница за учешће уручена је васпитачици Милади Радивој. Честитамо!

1664896319381