031997

Јавне набавке

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ПУ „ПОЛЕТРАЦ“ СЕЧАЊ

БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА ББ

23240 СЕЧАЊ

Поступак отуђења путничког моторног возила из јавне својине, спроводи се на основу чл. 33. ст. 2. Закона о јавној својини (Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), чл. 2 Уредбе о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђити непосредном погодбом, испод тржишне цене, односно без накнаде („Сл. гласник РС“ бр. 156/2020), Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, одлуке Управног одбора бр: 02-750/2020 од 10.11.2020. године и одлуке директора бр:02-89/21 од 22.02.2021. године, комисија за отуђење службеног возила ПУ “Полетарац“ Сечањ дана 07.04.2021. године

ОГЛАШАВА

продају путничког моторно возило непосредном погодбом

Редни број Марка, тип возила и број шасије Година производње Стање возила

Почетна вредност

1. Renault Megane 1.9 dci, 2007. Нерегистровано 117.570,6

Након три неуспела јавна надметања путем прикупљања писмених понуда приступа се продаји путем непосредне погодбе.

Порез, таксе за оверу уговора и пренос власништва, као и остали трошкови купопродаје падају на терет купца.

Путничко моторно возило се отуђује у виђеном стању, накнадне рекламације се неће прихватити.

Све трошкове око преузимања и транспорта сноси изабрани понуђач.

Сматраће се да је учесник пре непосредне погодбе обавио разгледање возила које се продаје и своју понуду заснива на сопственој процени возила.

Путничко моторно возило које је предмет отуђења може се разгледати сваким радним даном до 09.04.2021. године, у времену од 08,00 до 13,00 часова на паркингу ПУ „Полетарац“ Сечањ, Братства јединства бб, Сечањ.

Kонтакт особа: Огњен Новаковић, тел. бр. 063/66 99 16.

Учесник у непосредној погодби обавезно доставља:

1.За физичка лица: име и презиме, пребивалиште, матични број, адреса, контакт телефон.

2.За правна лица: назив правног лица, седиште, има лица овлашћеног за заступање, матични број, контакт телефон.

Пријава са горе назначеним подацима доставља се непосредно у седишту ПУ„ Полетарац“ Сечањ, ул. Братства јединства бб или се шаље препорученом поштом.

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну до 09.04.2021. године до 14:00 h, без обзира на начин достављања.

Непосредна погодба одржаће се дана 09.04.2021. године са почетком у 14:00 h у седишту установе на горе наведеној адреси.

Овај оглас објавиће се на сајту установе, огласној табли Општине Сечањ и у средствима информисања.

                                                                                         _____________________________

                                                                                                                                                                                                                                                Председник комисије, Милан бољановић